Z. Ishima Z. Ishima

二度と来ない一瞬一瞬を永遠に残せるのが写真の魅力だと思います。